Advokátní služby

69

Právo nemovitostí

Kompletní proces převodu nemovitosti, smlouvy o převodu nemovitostí, o zřízení věcných břemen, zástavní smlouvy, rezervační smlouvy, revize smluv, prohlášení vlastníka, návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí, zajištění podkladů na katastrálních úřadech, jednání s katastrálními úřady, nájemní a podnájemní smlouvy, advokátní úschovy, ověřování podpisů, právní služby pro realitní kanceláře apod.

Mám zájem
47

Občanské právo

Veškeré občanskoprávní smlouvy (kupní, darovací, o dílo, o zápůjčce, úvěrové, o zřízení služebností a další), správa a vymáhání pohledávek, reklamace zboží a služeb, ochrana spotřebitele, náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení, sepisování žalob a návrhů na zahájení řízení, zastupování před soudy.

Mám zájem
22

Rodinné právo

Rozvod manželství (sporný, nesporný), úprava poměrů nezletilých dětí (svěření do péče, výživné, styk), vypořádání společného jmění manželů, výživné mezi rozvedenými manželi, určení a popření otcovství, výkon rodičovských práv, zastupování nezletilých, svěření do pěstounské péče a osvojení dítěte.

Mám zájem
36

Správní právo

Zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, přestupkové řízení, stavební řízení, řízení před úřady, žaloby proti rozhodnutí správních orgánů.

Mám zájem
16

Dědické právo

Zastupování v dědickém řízení a další záležitosti související s dědickým právem.

Mám zájem
21

Pracovní právo

Vypracování pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru apod.), prověření oprávněnosti výpovědi, uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, poradenství v oblasti pracovního práva a řešení sporů vzniklých z pracovněprávních vztahů.

Mám zájem