Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Petra Marczellová – advokátka, IČO: 19785615, se sídlem Brodecká 474, Týnec nad Sázavou 257 41.

Advokátka, jakožto správce osobních údajů se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Jedná se především o zpracování těchto údajů: jméno a příjmení, název podnikatele, adresa bydliště / sídla, datum narození, rodné číslo, IČO/DIČ, bankovní účet, fakturační údaje, kontaktní údaje, e-maily, tel. čísla, údaje o příjmech, údaje o vlastněných nemovitostech, údaje o příbuzenských vztazích, údaje uchazečů o zaměstnání, údaje osob, u kterých správce zpracovává osobní údaje dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (kopie průkazu totožnosti, případně další údaje, které jsou na základě tohoto zákona správci poskytnuty) a další případné údaje nutné ke splnění smlouvy.

V souvislosti s výkonem advokacie může zpřístupnit správce osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci (např. soudům či správním orgánům), poskytovatelům údržby informačního systému, poskytovatelům poštovních služeb, poskytovatelům IT a softwarových služeb, poskytovatelům účetních služeb či poskytovatelům právních služeb (spolupracující advokáti) a dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Advokát s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, tak, aby se předešlo možnému úniku a zneužití. Osobní údaje jsou uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost jemu, nebo se následně obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Poskytování osobních údajů je zákonným a smluvním požadavkem. Subjekt údajů sice nemá povinnost poskytnout správci své osobní údaje, nicméně neposkytnutí osobních údajů v potřebném rozsahu pro řádné poskytnutí právní služby může mít za důsledek vznik zákonných důvodů pro odmítnutí poskytnutí nebo další neposkytnutí právní služby.

V Týnci nad Sázavou dne 20. 10. 2023

Mgr. Petra Marczellová, advokátka